MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
מילוי השאלונים
כדי להגיש בקשת מלגה יש ללחוץ בעמוד הראשי על "הגש/המשך בקשת מלגה".

בעמוד שיפתח מופיעים השאלונים ורשימת המסמכים שיש להעלות. כדי להיכנס לכל שאלון יש ללחוץ עליו, ולמלא את כל השדות המופיעים.
ניתן למלא את השאלונים בשלבים, ולשמור אותם במערכת עד להעלאת המסמכים בהמשך.

שימו לב כי יש למלא את כל השאלונים במלואם לפני העלאה של המסמכים

 

שאלון פרטים אישיים

שם פרטי ושם משפחה - במידה וועדת המלגות תחליט להענות לבקשת המילגה שלכם, השם שיודפס על הצ'ק יהיה השם שתמלאו בשדה זה. אם יש לכם שם קודם שברצונכם להביא לידיעתנו, עדיף שתציינו זאת בהערות הכלליות בפרטים נוספים.

בשדה הכתובת אנא מלאו את כתובתכם המלאה. אם אינכם יודעים מהו המיקוד של כתובתכם תוכלו לבדוק זאת באתר האינטרנט של רשות הדואר:

http://www.israelpost.co.il

 

שאלון מצב משפחתי

הכנסה חודשית - בשדה זה עליכם למלא את הכנסותיכם החודשיות ברוטו, אם יש לכם כאלה. הכוונה ב"הכנסה" היא לכל סוגי ההכנסה: משכורת, הכנסות מעסק, מלגה וכו'. בשנת תשפ"ב סטודנטים/ות שאינם/ן עובדים/ות לא ידרשו להציג טופס "מעמד לא עובד".
במידה ואתם נשואים, יש לציין גם את הכנסת בן/בת הזוג.

 

שאלון פרטי משפחה

הכנסת אם/אב חודשית (ברוטו) - אנא מלאו בשדה זה את סך ההכנסות החודשיות ברוטו של כל אחד מהוריכם. הכוונה ב"הכנסות" היא לכל סוגי ההכנסה: משכורת, הכנסות מעסק, גימלאות, קיצבאות, פנסיות וכו'. מי שהוריו הם עצמאים שהכנסותיהם שנתיות ולא חודשיות מתבקש לחלק את ההכנסות השנתיות המופיעות בטופס השומה (שוב - ברוטו) ל-12.
סטודנטים/ות נשואים/ות לא ידרשו להציג תלושי שכר של הוריהם, אלא של בני/בנות הזוג.

שאלון פרטים אקדמיים

מוסד אקדמי - יש לבחור את מוסד הלימודים בו אתם לומדים מתוך הרשימה, שהיא רשימת המוסדות המוכרים והמאושרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. רק סטודנטים הלומדים במוסדות אלו יוכלו להגיש בקשת מילגה לקרן מכבים (לרשימה מעודכנת לחץ כאן).

 

שאלון פרטים נוספים

הערות כלליות נוספות - בשדה זה תוכלו למלא פרטים רלבנטיים נוספים שלא יכלו לבוא לידי ביטוי באמצעות השאלון.

 

לאחר שסיימתם למלא את כל השאלונים תוכלו להעלות את המסמכים הנדרשים לאתר. רשימה של כל המסמכים שעליכם להעלות תופיע מצד שמאל.

אנו ממליצים להקדים ולהעלות את המסמכים הנדרשים ולא להמתין לרגע האחרון.