MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
העלאת מסמכים

עליכם לצרף את כל המסמכים הנדרשים על פי רשימת המסמכים המופיעה. על מנת לקבל פירוט על כל מסמך, תוכלו ללחוץ עליו.

לאחר סיום העלאת המסמכים תתבקשו ללחוץ על הכפתור "סיימתי להעלות את כל הקבצים". אל דאגה - תוכלו להמשיך להעלות מסמכים נוספים בהמשך במידת הצורך.

שימו לב- אין לשלוח לנו מסמכים בדואר!
בעקבות עדכון האתר שליחת מסמכים מתבצעת אך ורק דרך מערכת העלאת המסמכים לאתר. במידה ואתם נתקלים בקשיים טכניים, אנא צרו עמנו קשר.

להלן פירוט רשימת המסמכים שיש לצרף:
 1. צילום תעודת הזהות של מגיש הבקשה.

 2. הוכחת מוצא איראני - ת.ז. של אחד ההורים המראה כי ארץ הלידה היא איראן. במידה ונולדת באיראן, אין צורך במסמך נוסף מעבר לת.ז שלך. במידה וסבייך הינם יליד איראן, אנא שלח לנו צילום ת.ז. שלהם בנוסף לצילום ת.ז. של הורייך על מנת לוודא את הקשר המשפחתי.

 3. אישור לימודים - אישור לימודים מעודכן לשנת הלימודים הנוכחית. במידה והינך סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, יש לשלוח אישור לימודים מהאוניברסיטה הפתוחה המציין את מספר השעות הסימסטריאליות אליהן נרשמת (מינימום 20 שעות).

 4. אישור על גובה שכ"ל.

 5. גליון ציונים של שנת הלימודים הקודמת במידה. על המסמך להכיל את ממוצע הציונים. מסמך זה נדרש מסטודנטים שנה ב' ומעלה בלבד (סטודנטים בשנה א' לא נדרשים להעלות גיליון ציונים).
 6. אם שירתת בצה"ל/שירות לאומי יש לשלוח תעודת שחרור או תעודת סיום שירות לאומי.

  • ובמידה ולא שירתת, אנא צרף תעודת פטור משירות צבאי עם פירוט הסיבות לכך.
  • במידה והיית חייל בודד, אנא שלח אישור על שירות כחייל בודד ממש"קית ת"ש או עובד סוציאלי.

 7. אישורי הכנסה של האב ושל האם - 3 תלושי משכורת/פנסיה אחרונים. לעצמאים: דו"ח שומה עדכני
  • במידה ואביך/אמך אינם עובדים, יש לשלוח אישור מעמד לא עובד של האב מהמוסד לביטוח לאומי. את האישור ניתן להנפיק באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת:
  http://www.btl.gov.il דרך הקישור לטפסים ואישורים.
  • במידה ואביך/אימך זכאים לקצבה יש לשלוח אישור על גובה הקצבה, בנוסף לאישורים על אחוזי הנכות, במידה וקיימים.
  • גם אם אינך נתמך כלכלית על ידי הוריך, יש להציג תלושי שכר שלהם.
  • במידה ואינך נמצא בקשר עם הוריך תוכל להציג אישור על המצב מעובדת סוציאלית המטפלת במקרה במקום להציג תלושי שכר שלהם.

 8. אישורי הכנסה של בן/בת הזוג במידה והינך נשוי/אה. לעצמאים: דו"ח שומה עדכני מלפני שנתיים. אם בן/בת הזוג אינם עובדים יש לשלוח אישור מעמד לא עובד של בן/בת הזוג מהמוסד לביטוח לאומי. את האישור ניתן להנפיק באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il דרך הקישור לטפסים ואישורים.
 9. סטודנטים שמשפחותיהם מטופלות על-ידי אגף הרווחה מתבקשים לשלוח עותק מדו"ח של עובד-סוציאלי המטפל במשפחה.