MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
אימות ובדיקת הבקשות
תהליך אימות ובדיקת כל בקשות המילגה יימשך מספר חודשים, במהלכם ניתן להעלות מסמכים נוספים במידת הצורך ולעקוב אחר תהליך בדיקת הבקשה באמצעות התחברות לאתר.

סטודנטים שהגישו בקשות מלגה בשנים קודמות נדרשים להעלות את כל המסמכים הדרושים גם השנה.

התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא 20.03.2022. שימו לב שיש ללחוץ על הכפתור ״סיימתי״ אשר ישלח את הבקשה לבדיקתנו. ללא לחיצה על כפתור זה הבקשות לא ישלחו ולכן יפסלו אוטומטית. שימו לב כי בקשות חסרות לא תטופלנה, וכי לא ניתן יהיה להשלים את המסמכים לאחר מועד זה.

הודעה על קבלה/דחיית בקשת מלגה תשלח לכל הסטודנטים הרשומים לאתר באמצעות האימייל בתחילת חודש יוני. טקס חלוקת המלגות יתקיים במהלך חודשי הקיץ.

המידע והמסמכים הנמסרים לנו על ידי הסטודנטים מאובטחים בקפדנות ולא ייעשה בהם שום שימוש מלבד בדיקתם לצורך החלטה על מתן מלגת קרן מכבים.